FÉRmakléři.cz nezávislý srovnávač makléřů

V případě dotazů volejte
727 895 016Daň z příjmu z prodeje nemovitosti není jedinou daní, která se pojí s prodejem nemovitosti. Další „finanční zátěž“, která v tomto případě dopadá vždy na bedra nabyvatele, představuje daň z nabytí nemovitých věcí, dříve známá jako daň z převodu nemovitosti. Upravuje ji zákonné opatření č. 340/2013, které vstoupilo v účinnost v lednu 2014.

Sazba daně z nabytí

Sazba daně činí 4 % z tzv. nabývací hodnoty. Tou je ve většině případů buď sjednaná cena nemovitosti nebo tzv. srovnávací daňová hodnota (SDH). Daň se vypočte z vyšší z nich, přičemž SDH je rovna 75% ceny dle znaleckého posudku nebo 75% tzv. směrné hodnoty, čili údaje, který na základě druhu, polohy a charakteru nemovitosti určí finanční úřad. Směrná hodnota je použitelná pouze u některých nemovitostí, zejména rodinných domů, bytů a nezastavěných pozemků. U ostatních je potřeba zajistit si znalecký posudek. Náklady na znalce je pak možné odečíst od nabývací hodnoty.

Daňové přiznání a platba daně

Ve všech případech musí nabyvatel podat daňové přiznání k místně příslušnému finančnímu úřadu, přičemž jeho odevzdání je potřeba zajistit nejpozději do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, kdy proběhl vklad práva do katastru nemovitostí. Ve stejné lhůtě jako se podává přiznání je nutné zaplatit i daň.

říká Jan Boruta ze srovnávače makléřů  FÉRmakléři.cz.

Kdy daň určitě neplatíte

Daň z nabytí nikdy neplatíte, pokud jste danou nemovitost zdědili a nebo dostali darem. Dále se daň z nabytí rovněž nepojí s koupí družstevního bytu (přesněji s koupí podílu na bytovém družstvu).

„Daň z nabytí nemovitých věcí se vztahuje pouze na úplatné převody nemovitostí, to znamená především prodeje, naopak se netýká dědictví a darování. Výjimkou, kdy nabyvatel daň zaplatit musí, ačkoliv není poskytována žádná finanční úplata, je pak například i vzájemná směna jedné nemovitosti za nemovitost jinou,“ uvádí specialista na daňovou problematiku Ing. Ondřej Antoš, LL.M.

Osvobození od daně

Existuje několik zákonných výjimek, kdy je kupující od daňové povinnosti osvobozen. Jedná se například o převody družstevních bytů do osobního vlastnictví nebo o převody nových rodinných domů, bytů a souvisejících pozemků, u kterých neuplynulo déle než 5 let od kolaudace, respektive nebyly užívány déle než 5 let.  Konkrétně jste tedy od daně osvobozeni v případě, že se jedná o první úplatný převod:

  • rodinného domu, ke kterému dojde nejpozději do 5 let od chvíle, kdy jej lze užívat,
  • nové dokončené jednotky určené k bydlení, ke kterému dojde během prvních 5 let od doby, kdy ji lze užívat,
  • pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu.

Rozhodným dnem, od něhož běží zákonná pětiletá lhůta v případě novostaveb, je den kolaudace. U staveb, u nichž není kolaudace nutná, pak lhůta začíná běžet 30 dnů ode dne, kdy stavebník oznámí stavebnímu úřadu,  že započne s užíváním stavby. V případě celých bytových domů lhůta neběží od rozčlenění domu na jednotky, ale od kolaudace domu jako takového,“ upřesňuje advokát Mgr. Ing. Ondřej Kolář.